อบรม 5ส สำหรับจัดอบรม พนักงาน มีอะไรบ้าง

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก 5สกันก่อน คืออะไรคะ 5ส คือ เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับ 5ส คะ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องและเป็นพื้นฐานของระบบการจัดกรบริหาร สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยคะ ของกิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย และเพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบปฏิบัติตามระบบ 5ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยคะ
5ส มีอะไรบ้าง
1. สะสาง Seiri Organization หมายถึง การคัดแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องมีและกำหนดไว้ให้ชัดเจนคะ และจำหน่ายสิ่งของที่ไม่จำป็นออกไปคะ
2. สะดวก Seiton Orderliness หมายถึง การจัดระบบงาน สถานที่ และสิ่งของให้อยู่ในที่ ที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้สะดวกในการทำงานและทำให้เกิดความปลอดภัยคะ
3. สะอาด Seiso Cleanliness หมายถึง การจัดการ ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอคะ
4. สร้างมาตรฐาน Seiketsu Standardizationหมายถึง การรักษามาตรฐานที่ทำ 3ส แรกไว้คะ หรือทำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดระเบียบปฎิบัติ เพื่อสุขลักษณะและความปลอดภัยคะ
5. สร้างนิสัย Shitsuke Disciplinหมายถึง การปฎิบัติตามระเบียบและมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังนิสัย ให้มีระเบียบวินัยคะ

เหตุผลที่ทำไมต้อง มี 5ส คะ
ทำไมต้องสะสาง
– มีของไม่จำเป็นอยู่ในที่ทำงาน
– สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
– ของหายบ่อย หาไม่เจอ
– เสียเวลาในการค้นหา
– สถานที่ทำงานคับแคบ
ประโยชน์ของสะสาง
ทำให้มีพื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้นคะ สามารถลดการสูญเปล่าในการซื้อตู้ ซื้อชั้นเก็บอุปกรณ์ ของยังคงอยูในสภาพดีไม่มีของเสียมาปนกันคะ ลดการสูญเสีย ลดเวลาการผลิต ลดเวลาบุคลากรในการตรวจเช็ค ลดความสูญเสียของวัสดุ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือยกเลิกการผลิตคะ
ทำไมต้องทำสะดวก
– ไม่เสียเวลาในการค้นหาสิ่งของ
– ไม่กำหนดที่วางให้แน่นอน
– วางปะปนกัน ไม่แบ่งหมวดหมู่
– ไม่เก็บเข้าที่ของมัน
– ขาดความเป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน

ขั้นตอนในการทำสะดวก
เราจะต้องมีการวางแผนการกำหนดที่วางของให้ชัดเจนคะ จัดวางยังไงให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ และมีป้ายชื่อแสดงที่วางของ ทำผังแสดงตำแหน่งวางของ และตรวจเช็คเป็นประจำ ว่ามีที่สำหรับวางของทุกสิ่ง และของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมันนะคะ
ทำไมต้องสะอาด
– ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
– รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน
ขั้นตอนการทำความสะอาด
1.มอบหมายความเป็นเจ้าของ
2. ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. กำหนดเวลาทำความสะอาด ก่อนและหลังการใช้งานสิ่งของนั้น มีวันทำความสะอาดใหญ่ประจำปี
4. กำหนดรายละเอียดของการทำความสะอาด
5. ใช้อุปกรณ์และวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้อง
6. ทำความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย

ทำไมต้องมีสุขลักษณะ
การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3ส แรกที่ดีไว้จะเป็นสื่งที่ดี รวมถึงการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น และมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยคะ
ประโยชน์ของการมีสุขลักษณะ
– เพื่อรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบ
– ป้องกันไม่ให้กลับไปสู่สภาพที่ไม่ดี
– เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน
– เพื่อความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานคะ
สร้างนิสัย
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส และระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอนะคะ จะกลายเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติทันทีคะ
ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เกิดการสร้างนิสัย
ทบทวนและปฏิบัติ 4ส แรกอย่างต่อเนื่องคะ และผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี คณะกรรมการหรือผู้บริหารตรวจเยี่ยมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกความเป็นระเบียบของพนักงานคะ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนิสัยรับผิดชอบร่วมกันของคนร่วมองค์กรคะ
หัวใจของ 5ส ที่สำคัญ คือ
1.สะสาง คือ ให้มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นในสถานที่ทำงาน
2.สะดวก คือมีที่สำหรับของทุกสิ่ง และของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน
3.สะอาด คือการทำความสะอาดเป็นการตรวจสอบและรักษาของที่ใช้งานอยู่สม่ำเสมอ
4. สุขลักษณะ คือการรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น
5. สร้างนิสัย สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันคะ
และความสาคัญของ 5ส มีอะไรบ้างมาดูกันคะ
-สามารถพัฒนาคนได้ให้เป็นตรงต่อหน้าที่
– เป็นฐานรากของระบบคุณภาพ
– ร่วมคิดร่วมทาเป็นทีม
– ร่วมใจ ร่วมงาน ประสานสามัคคี
– ขจัดความสิ้นเปลืองของการใช้เนื้อที่สานักงานในการเก็บของที่ไม่จำเป็น
– ขจัดความสิ้นเปลืองของอุปกรณ์เครื่องใช้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่
– ขจัดความสิ้นเปลืองของตู้เอกสารและชั้นวางของอย่างเปล่าประโยชน์
– ลดการจัดเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน
– ลดเวลาในการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ และการเช็ค สต๊อค
– ขจัดความผิดพลาดในการทำงาน
– สถานที่ทำงานดูกว้าง โล่งขึ้น ทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นคะ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า 5ส มีความสำคัญต่อ องค์กร หรือบุคคลที่ทำงานกันเป็นหมู่คณะได้ดี องค์กรณไหนที่ได้จัดให้มีการอบรม 5ส เกิดขึ้น จะทำให้พนักงาน หรือบุคคุลนั้นได้ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นของตัวเองได้อย่างดี ตรงประเด็น เมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้ว ก็จะส่งผลให้การทำงานดีขึ้นได้คะ